Klimaatplan gemeente

We hebben als gemeentelijke organisatie een Klimaatplan uitgewerkt waarin onze CO2-footprint en CO2-reductiemaatregelen en -doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld. 

Een klimaatneutraal en duurzaam Arnhem. Dat is waar we naartoe willen. Dit betekent dat er ook in Arnhem een overgang moet plaatsvinden van fossiele energie naar schone energie. Als gemeente hebben wij ook daarin een taak. We willen dan ook het goede voorbeeld geven en dat aan onze inwoners, bedrijven en andere organisaties laten zien. Dat doen we onder andere door een klimaatplan vast te stellen en ons te laten certificeren voor de zogeheten CO2-prestatieladder. 

In 2021 zijn we gecertificeerd op niveau 4. Het geeft aan dat we op de goede weg zijn om via concrete CO2-reductiemaatregelen onze doelen te realiseren. Een certificaat op de CO2-prestatieladder laat naar de buitenwereld zien wat we doen om de uitstoot van COen het energieverbruik te verlagen. Het helpt ons ook om onze ambities voor energie en klimaat te realiseren. We hebben al verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals regionaal opgewekte groene stroom door ons en het Sportbedrijf, zonnepanelen op de eigen panden, het gefaseerd vervangen van openbare verlichting door LED-lampen en het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. 

Download het klimaatplan 2023 (pdf, 928kB).

Gemeente stoot in 2022 57% minder CO2 uit dan in 2018

De gemeente, Scalabor en het Sportbedrijf Arnhem hebben in 2022 57% minder CO2 uitgestoten in vergelijking met 2018. Dat bleek onlangs uit metingen over 2022. In totaal bedroeg de CO2-footprint van de gemeente vorig jaar 2.257 ton, onderverdeeld in verschillende vormen van uitstoot. In 2022 waren stads- en aardgasverwarming met respectievelijk 37 en 32% de grootste uitstoters, gevolgd door doelgroepenvervoer (19%) en zakelijke autoreizen (11%).   

Met een totale reductie van 57% ten opzichte van 2018 hebben we onze doelstelling om in 2023 tot 40% minder CO2-uitstoot te komen, ruimschoots behaald. Om de doelstelling van 60% CO2-reductie in 2026 te halen nemen we aanvullende maatregelen op het gebied van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het verder vergroenen van de zakelijke reizen en het doelgroepenvervoer.

Regionale groene stroom

In onderstaande grafiek, die een overzicht geeft van CO2-emissies per halfjaar vanaf 2018, is te zien dat Scalabor, Sportbedrijf en de gemeente Arnhem in de eerste helft van 2018 samen nog ruim 2.600 ton CO2 uitstootten. In de tweede helft van 2022 is de uitstoot verminderd naar ruim 1.000 ton. Ten opzichte van 2018 is de uitstoot in 2022 dus met 57% gedaald. De belangrijkste reden daarvan is de overstap naar regionale groene stroom. Hierdoor is de CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik in 2022 gezakt naar 0. Ook is door de verduurzaming van panden en de energiecrisis de uitstoot door verwarming gedaald. Bij doelgroepenvervoer en zakelijke autoreizen is de CO2-uitstoot gedaald als gevolg van toenemend gebruik van duurzame brandstoffen, elektrisch rijden en een groen mobiliteitsbeleid.

Grafiek co2-uitstoot van de gemeente Arnhem

CO2-footprint 2021

De CO2-footprint over 2020 van Scalabor, Sportbedrijf Arnhem en gemeente was al 20% lager dan die in 2018. De CO2-footprint over 2021 was weer lager dan die over 2020: in plaats van 4.424 ton bedroeg de CO2-footprint 3.468 ton, een daling van bijna 1.000 ton. 

Een deel van de daling is toe te schrijven aan de impact van corona en niet het gevolg van besparingsmaatregelen. Het is waarschijnlijk dat de periode 2020 - 2021 niet representatief zal zijn voor de totale trend. De daling echter in de uitstoot van elektriciteit is wel structureel. Aan die daling hebben het verder gebruik van groene stroom binnen de gemeente en Scalabor en de verduurzaming van bijvoorbeeld van het vernieuwde zwembad Valkenhuizen substantiële bijdragen geleverd.  

Als we op deze weg doorgaan met de ingezette duurzaamheids- en milieu-maatregelen, dan liggen we op koers om in 2023 de CO2-uitstoot met 40% te reduceren ten opzichte van 2018.

Ambities

Onze uiteindelijke ambitie is een energie- en klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Daarvoor werken we volgens een plan waarin we de doelen voor de lange termijn richting 2030 hebben uitgewerkt. We willen in 2023 40% CO2-reductie bereikt hebben ten opzichte van 2018. Afgezet tegen een footprint van 5.387 ton CO2 in 2018 betekent dat een verlaging van 2.155 ton CO2, dus een footprint van 3.232 ton CO2 in 2023. Maar aangezien 2023 alweer dichtbij is, hebben we ook nieuwe doelen gesteld: in 2026 willen we 60% CO2-reductie realiseren ten opzichte van 2018. De belangrijkste van die maatregelen zijn het overstappen op groene stroom, het verduurzamen van de panden en het verder vergroenen van het wagenpark & doelgroepenvervoer. 

Voor het behalen van de doelstellingen volgen we de zogeheten Plan-Do-Check-Act- cyclus. Halfjaarlijks rapporteren en communiceren we onze voortgang ten opzichte van deze doelstelling. Afhankelijk van de besluitvorming over investeringsvoorstellen kunnen we, conform de PDCA-cyclus, het pakket aan maatregelen bijstellen en/of aanvullen. Dit geldt ook voor de ambitieuze, maar haalbare doelstellingen.

In 2021 is Arnhem gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-Prestatieladder. De ambitie is er om eind 2023 niveau 5 te behalen. Deze hogere niveaus helpen ons het nodige inzicht te geven om ook richting klimaatneutraliteit in de keten te werken. 

CO2-reductiemaatregelen

De belangrijkste maatregelen voor het behalen van de CO2-reductiedoelstelling voor onze eigen footprint zijn:

  • Verduurzamen van en besparen in de panden en de zwembaden.
  • Overstappen op en verder vergroenen van groene stroom, onder andere door regionale opwek.
  • Duurzaam aanbesteden emissieloos doelgroepenvervoer.
  • Energieneutrale gemeentewerf.
  • Openbare led-verlichting.
  • Elektrificeren wagenpark en stimuleren alternatieve vormen van vervoer.  

Een belangrijke algemene maatregel, die alle andere maatregelen ondersteunt, is het verbeteren van het inzicht in het energieverbruik. Dit maakt het beter mogelijk om te sturen op basis van gedetailleerde verbruiksgegevens en zo effectief energiemanagement toe te passen en te verbeteren. Het inventariseren en volgen van de effecten van maatregelen staat daarbij centraal. 

CO2-reductie in de keten

We hebben onze ketenuitstoot in kaart gebracht: welke categorieën zijn er grofweg en hoe groot zijn deze. Voor 2 significante onderwerpen hebben we een verdiepende berekening uitgevoerd. Voor beide onderwerpen is op basis van deze analyse een doelstelling geformuleerd en is een plan van aanpak met maatregelen geformuleerd:

  • Keten Grond Weg en Waterbouw (GWW): 55% reductie van CO2-uitstoot in asfaltprojecten in 2030 ten opzichte van 1990.
  • Keten toepassing Biobased isolatiematerialen: in 2028 zijn 10% van uitgegeven subsidies / regelingen bestemd voor biobased isolatiematerialen.

Het is van belang om kennis en ervaring over CO2 en energie op te halen en te delen. Hiervoor zijn we deelnemer in een aantal initiatieven, waaronder: 

Ons certificaat en informatie over onze certificering kunt u bekijken op de pagina van SKAO.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Wolf, maud.wolf@arnhem.nl.

Zonnepanelen op het dak van het stadhuis