Beheervisie parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem

De parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem zijn Rijks monumentale parken. Ze zijn gezichtsbepalend voor onze stad, liggen dicht bij het centrum en verbinden onze stad met de Veluwe. De historische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteit zijn van grote waarde voor een groeiend aantal bezoekers. Daarom is het belangrijk na te denken hoe we in de toekomst met onze parken om willen gaan.

De huidige beheervisie komt uit 2008 en is verouderd. Daarom moet er een nieuwe beheervisie komen. Hierin leggen we vast hoe we de komende jaren dit monumentaal historisch groen willen houden en ontwikkelen en hoe we om gaan met toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering en biodiversiteit.

Participatie

Om tot een nieuwe visie te komen hebben we bureau Strootman Landschapsarchitecten gevraagd om een voorstel (conceptvisie) uit te werken. Omwonenden en belangstellenden worden op verschillende momenten gevraagd hun mening en\of reactie te geven. Deze meningen/reacties worden zorgvuldig bekeken. Uiteindelijk lichten wij toe welke opmerkingen zijn overgenomen en waarom andere opmerkingen niet zijn overgenomen. Deze manier van samenwerken noemen we ‘Raadplegen’ (participatie). Dit is 1 van de 4 participatievormen, waarmee we werken.

Eerste ideeën voor de visie

Op woensdag 8 december 2021 is er een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden en omwonenden geweest. Zij kregen de gelegenheid hun ideeën te delen over hoe om te gaan met onze parken. Tijdens deze bijeenkomst zijn de contouren voor de visie geschetst en het proces om te komen tot een gedragen beheervisie gepresenteerd. 

Presentatie eerste concept

Op woensdag 6 april 2022 is het eerste voorstel van de visie voor de toekomst van de 3 parken gepresenteerd aan belangstellenden en omwonenden. Om te polsen wat men vindt van dit voorstel. Er was gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en een eerste reactie te geven op de visie. Dat laatste kon tot 26 april 2022. 

Presentatie eindconcept

Op dinsdag 6 september 2022 is het eindconcept gepresenteerd tijdens een derde bijeenkomst. Ook tijdens deze avond was er gelegenheid om reacties te geven. Alle opmerkingen die gemaakt zijn tijdens en na de verschillende bijeenkomsten zijn meegenomen en verwerkt in een participatieparagraaf, zodat de opmerkingen/ reacties mee kunnen wegen in de oordeelsvorming van het college van burgemeester en wethouders. Tot dinsdag 27 september 2022 was er de gelegenheid om een reactie te geven.

Ontwikkelingen oktober / november 2022

De eindversie wordt momenteel definitief gemaakt en wordt samen met alle opmerkingen die gemaakt zijn, aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Na besluitvorming van het college wordt de definitieve versie ook gedeeld met de betrokken bewoners en organisaties. 

Ontwikkelingen zomer 2023

De visie is nu in eindconcept klaar. Binnenkort (voor de zomer) wordt deze gedeeld met de deelnemers van de informatiebijeenkomsten (betrokken bewoners en organisaties). Dan wordt ook de monumentenvergunning aangevraagd. Wanneer de vergunning is verkregen, zal het college de parkenvisie vaststellen en ter informatie aan de raad sturen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe beheervisie voor de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem? Neem dan contact op met Robin Driessen, via robin.driessen@arnhem.nl