Schaapsdrift en omgeving

Schaapsdrift en omgeving is een van de gebieden waar we meer huizen willen bouwen, het is een van de eerste deelprojecten van de Spoorzone Arnhem-Oost. Schaapsdrift wordt een woon-werkgebied waar woningen bij komen in een aangename, groene en gezonde leefomgeving.

Schaapsdrift en omgeving (e.o.) ligt ingeklemd tussen de Wichard van Pontlaan, de (oude) Velperweg, De Esperantolaan en het spoor naar Zutphen.

Schaapsdrift en omgeving (e.o.) ligt ingeklemd tussen de Wichard van Pontlaan, de (oude) Velperweg, de Esperantolaan en het spoor naar Zutphen. Het is een gebied met woningen, winkels voor grote detailhandel, bedrijvigheid en particuliere opslag. Voor de ontwikkeling van het gebied geldt een voorkeursrecht binnen de rode lijn op de afbeelding hierboven: alleen de gemeente kan daar de komende 3 jaar de gebouwen en/of grond kopen. De Wvg is een instrument dat ingezet kan worden bij binnenstedelijke herstructureringsprojecten om te voorkomen dat versnippering van eigendom, grondspeculatie en tussentijdse verkoop van kavels planvorming en integrale ontwikkeling in de weg staat (of ernstig vertragen). 

Er is landelijk een grote woningbehoefte en zo ook in Arnhem. Openbaar vervoer (OV) knooppunten zijn logische plekken om meer woningen en andere voorzieningen te realiseren in Arnhem. Schaapsdrift is één van de locaties waar we kansen zien om de woningbouwopgave te realiseren. We willen in samenspraak met bewoners, bedrijven en andere organisaties bekijken hoe we in het gebied meer woningen kunnen bouwen, in een groene, goed bereikbare en leefbare omgeving.

Verbeteren bereikbaarheid

Om nieuwe woningen en bedrijven bereikbaar te houden, zijn betere en nieuwe fietspaden, ov-verbindingen en wegen nodig. Er is vanuit het Rijk € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van station Presikhaaf. Met deze Rijksbijdrage kan de vernieuwing van het station worden meegenomen met de planvorming voor de omgeving.

De startnotitie

De gemeente wil dit jaar samen met bewoners, woningzoekenden en andere betrokkenen een plan ontwikkelen voor de toekomst van het gebied Schaapsdrift en omgeving. Het college van B en W wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan de bewoners van Schaapsdrift. Een eerste stap hierin is het stellen van kaders in een startnotitie. Deze kaders worden door de raad bepaald en vormen de basis voor het verdere plan.

In de startnotitie vindt u de volgende onderdelen:

  • Een analyse van de kwaliteiten en knelpunten van het gebied
  • De uitgangspunten en ambities van het gemeentebestuur
  • Aan welk beleid en regels het plan moet voldoen
  • Een aantal onderzoeksvragen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, klimaat, groen, energie, milieu en bodem

De startnotitie maakt nog niet duidelijk wat er precies op welke plek komt. In de volgende stap gaan we deze uitgangspunten en ambities in samenspraak met betrokkenen vertalen in een gebiedsvisie en een stedenbouwkundig plan voor Schaapsdrift.

De startnotitie en bijbehorende participatieplan kunt u vinden in het raadsdossier.

Participatie: meepraten en -denken

In aanvulling op de startnotitie is ook een participatieplan opgesteld. Hierin staat op welke momenten en manieren de gemeente belangstellenden wil betrekken om samen tot het best mogelijke plan voor Schaapsdrift te komen. Het participatietraject start nadat de raad de startnotitie en het participatieplan heeft vastgesteld.

Presentaties 30 januari

Op 30 januari zijn tijdens de informatieavond de Startnotitie Schaapsdrift e.o. en het bijbehorende Participatieplan aan de bewoners gepresenteerd. De PowerPointpresentaties kunt u desgewenst opvragen door een mail te sturen naar: schaapsdrift@arnhem.nl. PowerPointpresentaties voldoen niet aan de wettelijke toegankelijkheidseisen en kunnen daarom niet aan dit dossier worden toegevoegd. Op deze manier kunt u ze toch inzien. 

Vervolgstappen

De startnotitie en het participatieplan vormen de basis voor de vervolgstappen die we gaan nemen. Als de startnotitie is vastgesteld, kan de gebiedsvisie uitgewerkt gaan worden. Aansluitend daarop wordt het stedenbouwkundig plan gemaakt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Schaapsdrift e.o. en het voorkeursrecht? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Mail die dan naar schaapsdrift@arnhem.nl. Dit e-mailadres is ook voor eigenaren of bewoners in het gebied die graag teruggebeld willen worden of een afspraak willen maken met een van onze medewerkers.

Nieuwbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Schaapsdrift? Dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief