Schaapsdrift en omgeving

Arnhem groeit en dat betekent dat er meer huizen nodig zijn. De plekken voor nieuwbouw zijn schaars. En we willen bouwen rondom OV-knooppunten want de stad moet bereikbaar blijven. Schaapsdrift en omgeving is een deelproject van Spoorzone Arnhem-Oost. We maken een plan voor nieuwe woningen, waarbij we de wijk ook vergroenen, de stationsomgeving verbeteren en kijken naar verkeer en parkeren. Dat plan begint met een toekomstvisie voor de wijk: de gebiedsvisie Schaapsdrift en omgeving (e.o.)

Waarom Schaapsdrift en omgeving

Arnhem groeit en dat betekent dat er meer huizen nodig zijn. Betaalbare huizen. De plekken daarvoor zijn schaars. Arnhem ligt tussen de Veluwe en de Betuwe waardoor niet zomaar overal gebouwd mag worden. Die huizen bouwen we, mede daarom, binnen de bestaande stad. Bereikbaarheid is hierbij een belangrijk punt. Daarom onderzoeken we eerst locaties rondom OV-punten als station Presikhaaf. Door een bijdrage van het Rijk voor het verbeteren van het station kan dit meegenomen worden in de plannen. En we bouwen alleen als we de leefbaarheid kunnen vergroten door bijvoorbeeld meer groen. Dat betekent dat we op een nieuwe manier naar de wijk gaan kijken. Schaapsdrift en omgeving (e.o.) ligt ingeklemd tussen de Wichard van Pontlaan, de (oude) Velperweg, de Esperantolaan en het spoor naar Zutphen. Het is nu een gemengd gebied met woningen, winkels voor grote detailhandel, bedrijvigheid en particuliere opslag. 

Schaapsdrift en omgeving (e.o.) ligt ingeklemd tussen de Wichard van Pontlaan, de (oude) Velperweg, De Esperantolaan en het spoor naar Zutphen.

Concept gebiedsvisie

In een gebiedsvisie staat op hoofdlijnen hoe een wijk er over ongeveer 10 jaar uit kan zien. Wat is belangrijk voor gebouwen, straten, parkeren en verkeer? Voor wonen en werken? En hoe zien we duurzaamheid, vergroening en de aanpak van de stationsomgeving? Tot november 2023 zijn we hier nog volop mee bezig. Er zijn veel gesprekken geweest met bewoners, eigenaren en ondernemers in de wijk. De ideeën, wensen en ruimtelijke mogelijkheden zijn meegewogen. De visie is nog niet af, maar om bewoners duidelijkheid te geven is een voorlopige gebiedsvisie gepresenteerd: de concept gebiedsvisie. Deze concept gebiedsvisie en een maquette (model op schaal) van de wijk zijn tijdens de informatiebijeenkomst van 24 oktober gepresenteerd. Hierbij werd duidelijk dat niet alle woningen behouden kunnen blijven. 

Reageren op concept gebiedsvisie

De concept gebiedsvisie is een visie in wording. De visie is pas klaar als de gemeenteraad hier een besluit over heeft genomen. Tot 10 november 2023 konden bewoners, eigenaren en ondernemers reageren op de concept gebiedsvisie. Deze reacties verwerken we in de volgende versie.

Wat zijn de vervolgstappen

 • Op 28 november 2023 neemt het college een besluit over de gebiedsvisie.
 • Op 29 november legt het college de gebiedsvisie voor aan de gemeenteraad.
 • Pas als de gemeenteraad akkoord is, kan verder worden gegaan met de volgende stap voor het ontwikkelen van de wijk: een stedenbouwkundig plan maken. 

Hoe zijn we gekomen tot de concept gebiedsvisie

De huidige concept gebiedsvisie is het resultaat van verschillende stappen:

Uitgangspunten en kaders

De gemeenteraad heeft dit jaar verschillende keren vergaderd over de uitgangspunten voor Schaapsdrift en omgeving (de startnotitie van januari 2023). Op 31 mei gaf de gemeenteraad ons extra kaders mee voor het plan voor de wijk. Onder andere voor het behoud van huizen en gebouwen, onderzoek naar bouw op de locatie van Innoforte en Vivare, het verhaal van de bewoners, en een goede mix van wonen en werken in de wijk.

De kaders vanuit de gemeenteraad zijn:

 • We nemen bestaande bouw als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het plangebied en zijn terughoudend met sloop van woningen. Er kan alleen sprake zijn van sloop en/of onteigening als dit een zeer groot belang dient. Deze afweging dient stevig onderbouwd te worden. Voor toevoegen van woningen is het gebied waarop Innoforte en Vivare hun panden hebben (ook) van groot belang, we onderzoeken hoe in dat gebied bouwambities verwezenlijkt kunnen worden. Dit geldt ook voor woningen die door de gemeente zijn of worden aangekocht.
 • In het plangebied voegen we extra woningen toe, zodat het plangebied een meer stedelijk karakter krijgt. Dit doen we binnen de hier gestelde kaders; we gaan uit van goede stedenbouwkundige inpassing. We maken gebruik van de kansen die station Presikhaaf biedt.
 • We brengen het gebied in balans door naast woningen in een stedelijke mix te streven naar extra banen in het gebied.
 • Het historisch karakter van het gebied, bestaand groen en de loop van de beek nemen we mee in de planvorming.
 • De Schaapsdrift en omstreken wordt een toekomstbestendige stadswijk waarin huidige en nieuwe bewoners zich thuis en verbonden voelen met hun leefomgeving.
 • Voor huidige bewoners die dat wensen kan het gesprek worden gevoerd over mogelijkheden om met voorrang binnen het plan terug te keren.
 • We nemen de visie op de buurt van de Vereniging Schaapsdrift e.o. en andere bewoners als input mee bij de verdere planvorming.
 • We dragen het college op om voor het zomerreces een afweging te maken voor welke delen in het plangebied het voorkeursrecht opgeheven kan worden.

In gesprek met bewoners

Tijdens 4 informatiebijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan met de bewoners:

 • 12 juni: De bewoners hebben samen met een deskundige het Verhaal van Schaapsdrift e.o. gemaakt. In de 1e bijeenkomst hebben zij dit gepresenteerd aan de gemeente. Wij zijn heel blij met dit verhaal omdat het veel uitgangspunten geeft voor de gebiedsvisie. Op veel punten zijn de gemeente en de bewoners het ook met elkaar eens. Bijvoorbeeld de vergroening van de wijk, de verschillende doelgroepen die in de nieuwe woningen moeten komen en de auto’s die liever niet over de bestaande straten moeten gaan.
 • 20, 26 juni: In de 2 bijeenkomsten hierna zijn de gemeente en bewoners met elkaar in gesprek gegaan over verschillende thema’s en is live geschetst aan het plan, met reacties van bewoners.
 • 10 juli: Op deze avond hebben de bewoners gereageerd op de verschillende schetsen en is er nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het behoud van de woningen.

Alle reacties, kaders en mogelijkheden zijn meegenomen. Op 24 oktober is de concept gebiedsvisie gepresenteerd samen met een maquette (model op schaal) van de wijk. De reacties hierop zijn tot 10 november 2023 verzameld. Op 28 november heeft het college een positief besluit genomen over de gebiedsvisie. Dit betekent dat de stukken van de gebiedsvisie samen met alle reacties aan de raad worden aangeboden. Het is daarop aan de raad om een besluit te nemen over de gebiedsvisie. Alle stukken zijn terug te lezen via het raadsdossier Schaapsdrift e.o..

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Schaapsdrift e.o. en het voorkeursrecht? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Mail uw vraag dan naar schaapsdrift@arnhem.nl. Dit e-mailadres is ook voor eigenaren of bewoners in het gebied die graag teruggebeld willen worden of een afspraak willen maken met een van onze medewerkers.

Nieuwbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Schaapsdrift? Dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief