Fotoserie dak- en thuislozen in Arnhem door Milan Schellingerhout

De Rekenkamer Arnhem heeft fotograaf Milan Schellingerhout gevraagd een fotoreportage te maken over dakloze mensen in Arnhem.

Op deze fotoserie is copyright van toepassing. Met betrekking tot de foto’s: alle rechten voorbehouden. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Alle personen die herkenbaar in beeld zijn in de fotoreportage van Milan Schellingerhout hebben nadrukkelijk toestemming verleend.