Bestemmingsplan, gebruik in strijd met (omgevingsvergunning)

Voor het bouwen, verbouwen of in gebruik nemen van gronden en bouwwerken gelden de regels van het bestemmingsplan van die locatie.

Voldoet uw bouwwerk, verbouwing of gebruik van gronden en bouwwerken niet aan het betreffende bestemmingsplan, dan moet u een omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan aanvragen. De gemeente bepaalt of in uw geval afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is.

Planologische afwijkingen

Er zijn verschillende soorten planologische afwijkingen:

  • Een binnenplanse planologische afwijking: in het betreffende bestemmingsplan is opgenomen in welke gevallen de gemeente afwijking van het bestemmingsplan kan toestaan.
  • Een tijdelijke planologische afwijking: deze planologische afwijking wordt verleend voor maximaal 5 jaar.
  • Een buitenplanse afwijking (een kleine planologische afwijking en een grote planologische afwijking).

In een gebied waar geen bestemmingsplan, maar een beheersverordening van kracht is, kunt u om afwijking vragen van de bepalingen in die beheersverordening. In gevallen waar én geen bestemmingsplan én geen beheersverordening geldt, dient u te voldoen aan de planologische regels van de gemeentelijke bouwverordening.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met bestemmingsplan moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2023 van de gemeente Arnhem.

Buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan

De buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan kent 2 varianten:

  • de grote planologische afwijking (het voormalige projectbesluit) en
  • de kleine planologische afwijking (de voormalige 3.23 Wro ontheffing), ook wel kruimelgevallen afwijking genoemd.

Procedure en termijn van uitsluitsel

De grote planologische afwijking wordt via de zogenoemde uitgebreide procedure behandeld, waarvoor een beslistermijn van 26 weken geldt. Voor de kleine planologische afwijking geldt de zogenoemde reguliere procedure, en moet binnen 8 weken (plus een eventuele verlenging met maximaal 6 weken) een beslissing zijn genomen, anders ontstaat een vergunning van rechtswege.

Bij omgevingsvergunning vindt u meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure.

Beleid kleine planologische afwijking Kruimelgevallen

Op 16 december 2010 is het gemeentelijk beleid omtrent planologische afwijking Kruimelgevallen in werking getreden. De maximale afwijkingsmogelijkheden die vallen onder de kruimelgevallen-afwijking en waar het beleid op ziet staan opgenomen in het Beleid omtrent planologische afwijking Kruimelgevallen (pdf 23 kB), artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor, voorheen artikel 4.1.1 Bro). Zie ook: www.wetten.overheid.nl.
Net als voorheen bij artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening komt het bevoegd gezag beleidsvrijheid toe om deze afwijkingsmogelijkheid in te perken. De gemeente Arnhem heeft dit gedaan.

Aanvraag

De aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met bestemmingsplan gaat als volgt:

  • Stap 1: Check op www.ruimtelijkeplannen.nl of uw voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels van het betreffende bestemmingsplan.
  • Stap 2: Wanneer uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan doet u een vergunningaanvraag bij de gemeente. Kijk bij Omgevingsvergunning voor meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure en proceduretijd.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).