Aanlegwerkzaamheden (omgevingsvergunning)

Een omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden geeft toestemming om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarde werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het dempen of graven van sloten, aanleggen van wegen en het planten of kappen van bomen.

Toetsing aan bestemmingsplan

U heeft de vergunning alleen nodig voor werkzaamheden waarvoor het gemeentelijke bestemmingsplan een vergunning verplicht stelt. Deze vergunning biedt gemeenten de mogelijkheid om de voorgenomen werkzaamheden te toetsen aan planologische plannen. Ook gaat de gemeente na of voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning voor monumenten of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening vereist is en deze ook is verleend. Dit laatste geldt met name voor beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologische attentiegebieden.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2023 van de gemeente Arnhem.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

  1. Kijk bij het betreffende bestemmingsplan of u voor uw werkzaamheden verplicht bent om een omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden aan te vragen. U kunt de gemeentelijke bestemmingsplannen digitaal raadplegen, of opvragen via Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
  2. Wanneer u weet dat in uw geval een vergunning verplicht is, doet u een vergunningaanvraag bij de gemeente. Kijk bij Omgevingsvergunning voor meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure en de proceduretijd.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen verder.