Visie Spoorgeluidmaatregelen

ProRail heeft het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) opgesteld. In dit programma staat de aanpak van geluidknelpunten langs spoorwegen in Nederland. In Arnhem zijn er nog 12 geluidsituaties die worden onderzocht en indien nodig gesaneerd.

kaartje met locaties

ProRail heeft gemeenten gelegenheid geboden om invloed uit te oefenen op de maximale hoogte van eventueel te plaatsen geluidschermen. Hiertoe dienen zij een bestuurlijk vastgestelde landschappelijke visie in te dienen, waaruit de bezwaren tegen schermen van een bepaalde hoogte blijkt.

Geluid, zicht en gezondheid

De visie van de gemeente Arnhem gaat niet alleen in op de hoogte van schermen. Arnhem vindt het belangrijk dat eerst wordt gekeken naar maatregelen die de minste ruimtelijke impact hebben. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van houten dwarliggers door betonnen dwarsliggers.

Het beperken van de hoogte van geluidwerende schermen kan wel tot lastige afwegingen leiden tussen geluidsoverlast, zicht op de stad vanuit de trein, de beleving in een straat of achtertuin en de gezondheid van om- en aanwonenden.

Meningen van bewoners en belanghebbenden

De concept-visie is in november 2017 voorgelegd aan direct omwonenden tijdens 2 informatiebijeenkomsten. Hiervan is een samenvattend verslag (pdf, 62,3kB) gemaakt. Ook is aan belangenorganisaties om een reactie gevraagd. Hiervan is een overzicht (pdf, 31kB) gemaakt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie op 28 november 2017 vastgesteld.