Wet meldcode huiselijk geweld

Uit onderzoek blijkt dat professionals signalen van huiselijk geweld vaak onvoldoende herkennen, soms niet weten hoe te handelen of handvatten missen om iets met de signalen te doen. Om hen te ondersteunen is er de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doel en werking van de wet

De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling en biedt hiermee ondersteuning bij het handelen na constatering of vermoeden van huiselijk geweld.

De wet geldt voor instellingen die beroepskrachten in dienst hebben en werken binnen de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie. Voor vrijwilligers(organisatie) is de meldcode niet verplicht, maar zeer aan te bevelen. Gebruik van de meldcode werkt! Professionals die werken met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Informatie

De verantwoordelijkheid voor de invoering van de meldcode en de training van medewerkers, ligt bij de organisaties zelf. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op organisaties in de kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Algemene informatie over de Wet meldcode is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Voor specifieke vragen aan de gemeente Arnhem kunt u contact opnemen via meldcode@arnhem.nl .