Wet meldcode huiselijk geweld

Uit onderzoek blijkt dat professionals signalen van huiselijk geweld vaak onvoldoende herkennen, soms niet weten hoe te handelen of handvatten missen om iets met de signalen te doen. Om hen te ondersteunen is in 2013 de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden.

Doel en werking van de Wet

De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling en biedt hiermee ondersteuning bij het handelen na constatering of vermoeden van huiselijk geweld.

De wet geldt voor instellingen die beroepskrachten in dienst hebben en werken binnen de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie. Voor vrijwilligers(organisatie) is de meldcode niet verplicht, maar zeer aan te bevelen. Gebruik van de meldcode werkt! Professionals die werken met een meldcode grijpen drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Informatie

De verantwoordelijkheid voor de invoering van de meldcode en de training van medewerkers, ligt bij de organisaties zelf. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op organisaties in de kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Algemene informatie over de Wet meldcode is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook een toolkit. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de databank voor bij- en nascholing.

Voor specifieke vragen aan de gemeente Arnhem kunt u contact opnemen via meldcode@arnhem.nl .

Checklist voor invoering meldcode op de website van ministerie
Overzicht nuttige websites voor professionals (pdf, 31,4Kb)
Overzicht nuttige websites voor inwoners (pdf, 30,2Kb)