Kwijtschelding gemeente belastingen kleine zelfstandigen

De gemeente Arnhem heft op grond van de Gemeentewet eigen belastingen. Met het belastinggeld voert de gemeente een groot aantal taken uit.

De belastingaanslag gaat over de volgende heffingen:

De hoogte van de onroerende zaak belasting (OZB) hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd.

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

U kunt als kleine zelfstandige ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U kunt alleen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

Kwijtschelding is mogelijk als:

  • u een inkomen op of onder het bijstandsniveau heeft;
  • en u onvoldoende eigen vermogen heeft.

De gemeente moet bij het vaststellen van kwijtschelding rekening houden met de Leidraad Invordering ( artikel 26.3). Dit is de basisregeling voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Samenvatting Artikel 26.3

Het artikel 26.3 van de Leidraad Invordering Kwijtschelding van belastingen voor ondernemers kan kort worden samengevat: voorwaarde om voor kwijtschelding in aanmerking te komen is dat de ondernemer of zelfstandige een vermogen heeft dat voldoet aan het toetsingskader. Het inkomen en vermogen wordt beoordeeld aan de hand van de belastingaangiften bij de Rijksbelastingdienst voor de 2 voorgaande belastingjaren. Voor het beoordelen of een ondernemer of zelfstandige in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gelden dezelfde voorwaarden als voor particulieren.

De kwijtscheldingregeling geldt alleen voor aanslagen die zijn opgelegd voor de woning waarin de ondernemer of zelfstandige woont en waarbij de aanslag op de eigen naam is gesteld. De regeling geldt dus niet voor aanslagen die betrekking hebben op de werklocatie of die op naam van het bedrijf zijn gesteld.