Uw invloed op de gemeenteraad (o.a. brief of mail sturen, inspreken)

Vraag

Uw invloed op de gemeenteraad (o.a. brief of mail sturen, inspreken)

Antwoord

Als inwoner van Arnhem heeft u grote invloed op de gemeenteraad. In de eerste plaats natuurlijk in het stemhokje als u stemt op de kandidaat van uw voorkeur.

Spreekrecht:
Wilt u inspreken over onderwerpen die u aan het hart gaan en die niet geagendeerd zijn of worden tijdens een Politieke Avond? Wilt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@arnhem.nl of via (026) 377 3851. Een raadsadviseur informeert u over de voorwaarden van het inspreken en bekijkt samen met u of u kunt komen inspreken of dat het onderwerp op een andere wijze onder de aandacht gebracht kan/moet worden van de gemeenteraad.

E-mail sturen/Brief schrijven:
U kunt een brief mailen of versturen als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen.
De e-mail kan verstuurd worden aan raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl.
Richt uw brief aan de gemeenteraad van de gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.
Wanneer u een brief of mail stuurt aan de gemeenteraad kan deze openbaar gepubliceerd worden in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs) bij het overzicht Ingekomen Stukken. U schrijft namelijk een openbaar bestuursorgaan aan en uw brief kan onderdeel uitmaken van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Wel worden namen, adres en handtekening en onherkenbaar gemaakt.

Burgeragendering/Burgerinitiatief:
Wilt u dat er in Arnhem een nieuw museum, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgeragendering of initiatief schrijven waar de gemeenteraad een besluit over neemt. Zie voor meer informatie het kopje 'Burgerinitiatief en Burgeragendering'.