Hoe vergadert de gemeenteraad?

De raad vergadert elke woensdagavond, ook wel de Politieke Avond genoemd, tussen 18.45 uur en 23.15 uur. De meeste raadsvoorstellen worden behandeld in een aantal verschillende besprekingen.

Voordat de raad een besluit neemt, worden de meeste voorstellen eerst in een raadskamer besproken en voorbereid. Insprekers kunnen ook hun mening geven (de informatieve bespreking). Besluiten neemt de raadskamer niet. De raadskamer richt zich op bepaalde onderwerpen. In een raadskamer voeren politieke partijen een debat over voorstellen en geven hun mening hierover (de meningsvormende bespreking). Fracties laten vaak weten of zij amendementen en moties zullen indienen. Deze kunnen besproken worden tijdens een aparte raadskamer voor de bespreking van amendementen en/ofm moties. Fractievolgers kunnen ook deelnemen aan de raadskamers.

Raadsvergadering. 

Besluiten worden genomen tijdens een raadsvergadering. De raadsvergadering is hét moment dat de hele raad samenkomt. Alleen raadsleden mogen aan een raadsvergadering deelnemen. Het college (van burgemeester en wethouders) en de fractievolgers mogen niet stemmen tijdens de vergadering. Bij sommige onderwerpen vindt nog een debat plaats voordat de raad een besluit neemt. Ook kunnen raadsleden aangeven waarom zij als politieke partij voor of tegen stemmen (stemverklaring). Wel wordt er tijdens de raadsvergadering spreektijd toegepast. Hoelang een politieke partij mag spreken, hangt af van de grootte van een partij. De spreektijd geldt voor de hele raadsvergadering. Als een partij bij meerdere onderwerpen wil spreken, zal de partij de spreektijd dus goed moeten verdelen. Raadsleden kunnen ook raadsvoorstellen aanvullen of wijzigen door het indienen van moties of amendementen. De raad stemt over de eventuele moties en/of amendementen en daarna over het raadsvoorstel. Besluiten gaat bij een meerderheid van de stemmen. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een rondvraag. Tijdens de rondvraag kunnen partijen maximaal zes vragen stellen aan het college over actuele onderwerpen die niet op de agenda staan.