Intentieverklaring 'Samenwerken aan een Klimaatadaptieve stad' Arnhem 2020-2030

Het klimaat verandert. Ook in onze stad. Als gevolg van de toename van broeikasgassen wordt het klimaat warmer en neemt de kans op wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte toe, ook in Arnhem.

Dat merkten we allemaal op 28 juli 2014 toen er in enkele uren tijd ruim 100mm regen viel en grote delen van de stad onder water kwamen staan met forse schade als gevolg. Op 25 juli 2019 werd het in Arnhem 39,2 C, iets wat nog niet eerder was gebeurd. En in 2020 maakt onze stad de derde droge lente op een rij mee. Dit alles is niet zonder gevolgen. De leefbaarheid van de stad staat onder druk en er zijn risico’s voor de gezondheid van onze kwetsbare inwoners, onze veiligheid en economie. Om deze risico’s te beperken is het nodig maatregelen te nemen om de stad beter bestand te maken tegen klimaatverandering.

Klimaatverandering is iets dat ons allemaal raakt. En om onze stad klimaatadaptief te maken hebben we elkaar allemaal nodig. We staan voor een grote opgave. Samen kunnen we de ambitie om te zorgen voor een klimaatadaptief Arnhem waarmaken.

Verklaring

Arnhem is een mooie, groene stad met een bijzondere ligging op de overgang van Veluwe naar Betuwe, aan de oevers van de Neder-Rijn en IJssel. Hier wonen, werken en recreëren we graag en we willen dat de generaties na ons dit ook kunnen blijven doen.

Wij zijn ons ervan bewust dat klimaatverandering nadelige effecten heeft op het leven in onze stad. De gevolgen van extreem weer met schade aan gebouwen, infrastructuur, groen en natuur en gezondheidsrisico’s voor kwetsbare inwoners worden zonder ingrijpen alleen maar groter. 

Wij werken samen aan het in kaart brengen en actualiseren van de risico’s van de klimaatverandering in onze stad.

Wij geloven dat het nemen van klimaatadaptieve maatregelen ons kansen geeft om onze stad zowel leefbaarder als mooier, groener en gezonder te maken. 

Wij verbinden klimaatadaptatie daar waar mogelijk met andere opgaven zoals de energietransitie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Wij onderschrijven en ondersteunen de ‘Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030’. 

Wij zullen ons inspannen om vanuit onze rol en mogelijkheden bij te dragen aan de genoemde ambities om Arnhem klimaatbestendiger te maken in 2030.
 
Wij zien kansen om samen te werken, te investeren, te beheren en van elkaar te leren. Wij benutten kansen om samen met Arnhemmers, bedrijven, (hoge) scholen, instellingen en overheden projecten op te zetten en uit te voeren.

Wij zullen samen met anderen deze ambities verder uitwerken en toewerken naar een gezamenlijke Uitvoeringsagenda in 2021.

Bij deze aanpak benutten we de kracht van onze samenwerking: van en met elkaar leren, experimenteren, ontwikkelen en uitvoeren.