Veelgestelde vragen verhuizing Ayasofya-moskee

Hoe definitief is de ontwikkeling van de moskee, wat heeft de gemeente daarover besloten?

Burgemeester en wethouders (B&W) staan positief tegenover de ontwikkeling van de moskee op Fluvium Zuid, maar de komst van de moskee is nog niet definitief. Op 21 januari 2021 sloten de gemeente Arnhem en de stichting Nederlandse Moskeeënbouwen en Ondersteunings Gemeenschap (NMOG) een reserveringsovereenkomst. Dit betekent dat de ontwikkeling van een moskee in Fluvium Zuid kan worden voorbereid. Er zijn al een aantal stappen gezet en er moeten nog stappen gezet worden. Hieronder een overzicht van dit proces. 

Welke stappen moeten nog worden gezet voordat de moskee kan worden gebouwd?

Stap 1: Reserveringsovereenkomst

Op 21 januari 2021 is een reserveringsovereenkomst gesloten met de toekomstige eigenaar. Een reserveringsovereenkomst is een soort voorlopig koopcontract waarin een potentiële koper het exclusieve recht krijgt om de kavel te kopen onder een aantal voorwaarden. Hierbij worden afspraken gemaakt over onder andere de grondprijs, de planning en in dit geval het voornemen tot het starten van een bestemmingswijziging. 

Stap 2: Bestemmingsplanprocedure

De huidige bestemming van de kavel is 'Bedrijven'. Om een moskee te mogen bouwen zal eerst de bestemming gewijzigd moeten worden naar 'Maatschappelijke doeleinden'. Dit gaat via een bestemmingsplanprocedure. Deze procedure wordt gepubliceerd en belanghebbenden zoals omwonenden, kunnen daarop reageren door het indienen van een zogenaamde zienswijze. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de vaststelling van bestemmingsplannen. Het ontwerp bestemmingsplan Fluvium Zuid-A is in december 2021 ter visie gelegd en belanghebbenden konden hierop hun zienswijzen indienen. Er zijn 6 zienswijzen ingediend en naar aanleiding hiervan is het plan op punten aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2022 het gewijzigde bestemmingsplan Fluvium Zuid-A, goedgekeurd. Het bestemmingsplan zal in december voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de vaststelling van bestemmingsplannen. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld wordt het plan opnieuw gepubliceerd en kunnen belanghebbenden beroep indienen en volgt er een beroepsprocedure. Als dat niet gebeurt, is het bestemmingsplan na 8 weken definitief.

Stap 3: Ontwerp 

Als de bestemming zeker is, zal het moskeebestuur een architect in de arm nemen om een ontwerp te laten maken voor de nieuwe moskee. In deze fase zal de directe omgeving (bewoners en bedrijven) de kans krijgen om te reageren op de concept ontwerpen. 

Stap 4: Koopovereenkomst

Zodra het ontwerp rond is, kan de reserveringsovereenkomst omgezet worden naar een koopovereenkomst. Op basis van het ontwerp kunnen de m2's en de grondprijs definitief worden bepaald en worden nog aanvullende voorwaarden gesteld en procesafspraken gemaakt. B&W stellen de overeenkomst vast en daarna kan het worden ondertekend. De kavel zal pas worden geleverd aan de koper als de omgevingsvergunning is verstrekt.

Stap 5: Omgevingsvergunning

Op basis van het ontwerp kan het moskeebestuur een bouwvergunning (officieel :omgevingsvergunning) aanvragen. De aanvraag wordt gepubliceerd en belanghebbenden kunnen eventueel bezwaar indienen. Ook het uiteindeijk verlenen van de vergunning wordt gepubliceerd.

Stap 6: Levering grond en start bouw

Zodra de vergunning rond is wordt de grond geleverd en kan het moskeebestuur starten met bouwen.

Hoe ziet de planning eruit?

Onderstaande data zijn onder voorbehoud:

Wat Wanneer
Ondertekening reserveringsovereenkomst januari 2021
Bestemmingsplanprocedure, inclusief onderzoeken t/m vaststelling januari 2023
Definitief ontwerp gereed    oktober 2023
Omgevingsvergunning onherroepelijk      maart 2024
Start bouw

mei 2024

 

Kan ik meepraten / bezwaar maken?

Ja, er zijn 3 fasen waarin belanghebbenden zoals direct omwonenden of omliggende bedrijven, mee kunnen praten of bezwaar kunnen maken:

  1. Formele inspraak bestemmingsplan procedure (afgerond) en eventueel beroep.
  2. Informele mogelijkheid om te reageren op de concept-ontwerpen.
    Het is niet verplicht maar in veel gevallen laten ontwikkelende partijen hun concept ontwerpen zien aan de direct belanghebbenden zodat zij kunnen reageren op de ontwerpen. Het is aan de ontwikkelende partij, in dit geval het moskee bestuur of ze de opmerkingen van omwonenden meenemen of niet.
  3. Formele bezwaarprocedure omgevingsvergunning (en eventueel beroep).
Hoe komt de moskee eruit te zien? Stelt de gemeente eisen aan het gebouw?

Er is nog geen ontwerp van het gebouw. Pas als de bestemmingsplanprocedure is doorlopen, zal het moskeebestuur een architect selecteren die een ontwerp zal maken voor het gebouw. Het definitieve ontwerp zal door de gemeentelijke welstandscommissie, tijdens de procedure van de bouwvergunning, moeten worden goedgekeurd.

Verbinding met de buurt/openstelling functies voor omgeving?

De Islamitische Unie heeft aangegeven dat zij het belangrijk vindt om als maatschappelijke functie verbinding te maken met de wijk. Op de huidige locatie aan de Sonsbeeksingel dragen zij daartoe bij aan diverse activiteiten (open dagen, Bazaar, iftar maaltijd, 4 Mei dodenherdenking, Mode nacht, Raad van Kerken in Arnhem, Wereldvrouwen Arnhem en Edubridge). De Islamitische Unie is voornemens deze activiteiten voort te zetten bij een vestiging op Fluvium Zuid en daarbij activiteiten uit te breiden specifiek gericht op bedrijven in de omgeving. 

De moskee is een publiek gebouw net als een kerk en toegankelijk voor bezoekers. Uiteraard geldt altijd dat bezoekers te gast zijn en de huisregels dienen te respecteren.

Zijn er voldoende parkeerplaatsen en hoe druk wordt het op vrijdag?

Het aantal bezoekers van de moskee (voor het vrijdagmiddaggebed) is geschat op 300 tot 350. Heel af en toe (2x per jaar) komen er mogelijk zo'n 450 tot 500 bezoekers. Voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen gaan we uit van het aantal bezoekers op een gewone vrijdagmiddag. Volgens de parkeernorm van de gemeente moeten er 53 parkeerplaatsen komen. 

Het parkeren komt dus zoveel mogelijk op het eigen terrein van de moskee. Naast parkeerplaatsen voor auto's zullen er ook fietsenstallingen worden geplaatst. Ook is de locatie prima te bereiken met het openbaar vervoer.

De parkeerplaats van de moskee zal te bereiken zijn vanaf de Van Oldenbarneveldtstraat- Jacob Van Deventerstraat. De Van Oldenbarneveldtstraat heeft voldoende capaciteit om deze vervoersbewegingen op te vangen. Daarnaast zullen de pieken op de vrijdagmiddag plaatsvinden waarop het over het algemeen iets rustiger is. Voor het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de verkeersgeneratie van de moskee waarmee onderbouwd is dat de afwikkeling van het verkeer op de bestaande wegen en kruispunten in te passen is.

Betaald parkeren

In de nabije toekomst zal het gehele gebied van het Nieuwe Kade Kwartier betaald parkeren worden. Dat gebied loopt vanaf de singel tot en met de Van Oldenbarneveldtstraat en de Rijn. De verwachting is dat hierdoor de parkeeroverlast voor een groot deel wordt voorkomen.

De invoering van betaald parkeren in dit stadsdeel volgt de (bouw)ontwikkelingen: zodra een deel van het gebied wordt ingevuld, wordt het betaald parkeren uitgebreid. Tegen de tijd dat de nieuwe moskee zijn deuren opent, zal het betaald parkeren uitgebreid zijn in ieder geval tot en met de Van Oldenbarneveldtstraat. Als de situatie daarom vraagt kan de gemeente, in samenspraak met ondernemers en bewoners, het betaald parkeren gebied verder oprekken.  

Komt er groen/ bomen?

Net als bij de andere te ontwikkelen kavels wordt geprobeerd zoveel mogelijk groen toe te voegen. Het ontwerp is hiervoor nog niet gereed maar gedacht wordt aan een groene haag rondom de parkeerplaats en enkele bomen.

Waarom komt de moskee hier? Welke alternatieve locaties zijn onderzocht?

De huidige locatie van de Ayasofya moskee aan de Sonsbeeksingel voldoet al jaren niet meer. Het is een oud en gebruiksonvriendelijk gebouw. De locatie is niet goed bereikbaar per auto, het is te klein en er zijn geen parkeervoorzieningen op eigen terrein. De parkeerdruk in de wijk is de laatste jaren bovendien toegenomen doordat in het centrum betaald parkeren is ingevoerd en omdat er in de directe omgeving diverse nieuwe functies zijn gekomen. Om deze redenen is men al ruim 18 jaar op zoek naar een nieuwe locatie binnen Arnhem. De Islamitische Unie heeft in de afgelopen jaren diverse locaties bekeken. De locaties bleken om diverse redenen niet haalbaar/ realistisch. Uiteindelijk is een kavel gevonden in Fluvium Zuid. Het terrein Fluvium Zuid is onderdeel van het Nieuwe Kade Kwartier en bevindt zich langs de Westervoortsedijk, ter hoogte van de kruising met de Nieuwe Kade.  Deze locatie is goed bereikbaar, voldoet aan de grootte, is gelegen richting het zuidoosten en voorziet in voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Komt er een oproep tot gebed?

De moskee wil 1x per week op vrijdag een oproep tot gebed doen en op de islamitische feestdagen. Een oproep tot gebed duurt ongeveer 3 minuten. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

Hoe wordt het geluid getoetst?

Voor het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de geluidbelasting van de moskee op de omgeving. Met het onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting  aanvaardbaar is en dat er dus sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In de regels van het bestemmingsplan zijn afspraken vastgelegd t.a.v. het geluid. Deze regels vormen het kader waarop getoetst wordt mocht er een melding komen van geluidoverlast.

Heeft de vestiging van de moskee effect op de geluids- en andere overlastnormen voor de omliggende bedrijven?

Een moskee is geen geluidsgevoelige functie. Dus de geluidsproductie van de omliggende bedrijven is geen belemmering voor de moskee en de moskee zal daarmee de omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering beperken. De moskee zal juist een deel van het industrielawaai weren ten bate van de nieuw te ontwikkelende woningen in het Gashouderskwartier. Ook vanuit andere milieuaspecten worden geen belemmeringen vanuit de omliggende bedrijven op de moskee verwacht.

Wat weet u van de achtergrond van de moskee? 

De Ayasofya moskee is bij de gemeente bekend omdat zij al jaren gevestigd is in Arnhem. De moskee heeft een goede naam en vervult een belangrijke functie voor een deel van de Turks-islamitische bevolking van Arnhem. 

Er is veel te doen rondom moskeeën in Nederland momenteel. O.a. ten aanzien van de financiering ervan. Heeft de gemeente hier nog expliciet naar gekeken?

In overleg met het moskeebestuur heeft de gemeente besloten om een pre-bibob-scan te laten uitvoeren om daarmee eventuele verdenkingen weg te nemen. Zowel de Islamitische Unie als de ontwikkelende partij/ toekomstig eigenaar de Stichting NMOG, stonden hier positief tegenover en hebben volledig meegewerkt aan het onderzoek. In het pre-bibob onderzoek zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd ten aanzien van de financiering.

Verwacht de gemeente bezwaren vanuit de omgeving? 

Het is altijd mogelijk dat er bezwaren vanuit de omgeving komen. Op het bestemmingsplan zijn 6 zienswijzen ingediend en naar aanleiding daarvan is het plan op onderdelen iets aangepast en zijn onderzoeken aangescherpt. De gemeente hoopt dat hiermee de bezwaren van tafel zijn.