Veelgestelde vragen voorbereidingsbesluit Rijnpark

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het voorbereidingsbesluit Rijnpark.

Waarom het voorbereidingsbesluit? En wat betekent het voor uw bedrijf?

De huidige bestemmingsplannen op Rijnpark, Het Broek en Nieuwe Haven bieden ruimte voor uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Met het besluit wordt voorkomen dat er ontwikkelingen binnen de geldende bestemmingsplannen plaatsvinden die de toekomstige woningbouwontwikkeling in Rijnpark in de weg staan. Vergunningaanvragen binnen het gebied worden per geval beoordeeld. Aanvragen die de toekomstige woningbouw niet hinderen, worden als ze binnen het geldende bestemmingsplan passen, alsnog goedgekeurd. Het voorbereidingsbesluit heeft geen invloed op de huidige bedrijfsactiviteiten. Ook nieuwe bedrijven kunnen zich in de bestaande gebouwen vestigen, als hun bedrijfsactiviteiten niet belemmerend werken voor de ontwikkeling van Rijnpark.  

Voor welk gebied geldt het voorbereidingsbesluit?
Wat gebeurt er als een bedrijf een omgevingsvergunning indient?

Aanvragen die worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld. Per geval wordt bekeken of de aangevraagde vergunning belemmerend werkt op Rijnpark. Als dat niet het geval is kan de omgevingsvergunning verleend worden. Mogelijk is er verder onderzoek nodig. Als de aanvraag wel belemmerend is, dan wordt deze geweigerd.

Kan een ondernemer nog zijn bedrijfsactiviteiten uitbreiden?

In veel gevallen is uitbreiding ook onder het voorbereidingsbesluit mogelijk. Per geval wordt bekeken of de uitbreiding de ontwikkeling van Rijnpark in de weg staat.

Kan een ondernemer in dit gebied na de inwerkingtreding nog een nieuw bedrijf starten?

Het voorbereidingsbesluit betekent dat het bestaande gebruik niet gewijzigd mag worden. Dat gebeurt wel als een nieuw bedrijf zich binnen het gebied vestigt. Het nieuwe bedrijf moet dan een vergunning aanvragen om zijn bedrijf te vestigen. Per geval wordt bekeken of het nieuwe bedrijf niet belemmerend werkt op de ontwikkeling van Rijnpark. 

Hebben bedrijven nog ruimte om te groeien?

Er is binnen het bestemmingsplan van Rijnpark, Het Broek en Nieuwe Haven nog  ruimte voor groei. Met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat er groei plaatsvindt die de woningbouwontwikkeling van Rijnpark belemmert. Aanvragen voor uitbreiding worden hierop beoordeeld. In veel gevallen is er nog steeds ruimte om te groeien. Vooral buiten Rijnpark zijn er voldoende mogelijkheden om uit te breiden, ook in hogere milieucategorieën.

Waarom is het van belang om het voorbereidingsbesluit niet alleen voor Rijnpark maar ook voor een gebied rondom Rijnpark te nemen? 

Het voorbereidingsbesluit is ruimer genomen, omdat ontwikkeling van bedrijven op een gedeelte van Het Broek, Nieuwe Haven en IPKW kunnen leiden tot belemmeringen op Rijnpark. We willen de mogelijkheden in het gebied buiten Rijnpark natuurlijk zo min mogelijk  beperken. We verwachten dat de meeste bedrijven in de praktijk niet worden beperkt door het voorbereidingsbesluit, omdat hun bedrijfsvoering in lagere milieucategorieën valt.

Waarom vestigt de gemeente dit besluit op dit moment? 

We zijn bezig met het uitwerken van de gebiedsvisie Rijnpark en we weten waar de woningen en voorzieningen op Rijnpark komen. We kunnen daarom nu een goede inschatting maken van de verwachte impact op de omgeving. Dat is ook het moment om ervoor te zorgen dat er geen ontwikkelingen optreden die het realiseren van de plannen voor Rijnpark moeilijker maken. De gebiedsvisie wordt naar verwachting in de eerste maanden van 2024 door het college vastgesteld en daarna besproken in de gemeenteraad. 

Hoe lang geldt het voorbereidingsbesluit? 

Het besluit heeft onder de nieuwe omgevingswet een wettelijke termijn van 1,5 jaar vanaf 1 januari 2024. Binnen de periode van 1,5 jaar moet er een nieuw omgevingsplan door de gemeenteraad zijn vastgesteld en gepubliceerd. 

Kan ik bezwaar maken tegen dit besluit? 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het nemen van een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open. Wel moet de gemeente binnen een termijn van 1,5 jaar een nieuw omgevingsplan vaststellen. Tegen deze wijziging van het omgevingsplan is een zienswijze en beroep mogelijk.

Welke besluiten neemt de gemeente het komende jaar nog meer?

Begin 2024 wordt de gebiedsvisie Rijnpark in het college behandeld en daarna aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Bij de behandeling in de gemeenteraad kunnen belanghebbenden inspreken in de vergadering. De gemeente gaat in 2024 ook aan de slag met het opstellen van een wijziging van het omgevingsplan. Wanneer de wijziging precies ter inzage wordt gelegd, is nog niet bekend. 

Waar vind ik meer informatie?

In ons Bestuurlijk Informatiesysteem vindt u informatie over het voorbereidingsbesluit. De stukken vindt u onder agendapunt 7. 

Wilt u een afspraak maken voor een (telefonisch, online of fysiek) overleg met een van onze medewerkers? Neem dan contact op per e-mail via rijnpark@arnhem.nl of telefonisch via telefoonnummer 026-3773738. Ook kunt u ons bereiken via whatsapp op telefoonnummer 06-31114856.