Graven en saneren: Omgevingswet of Overgangsrecht?

Als u gaat graven in een bodemverontreiniging of deze wilt saneren, dan dient eerst gekeken te worden of u dit via de Omgevingswet moet melden, of dat er een melding vanuit de Wet Bodembescherming moet worden gedaan.

Voor veel locaties met sterk verontreinigde grond is tot en met 2023 een beschikking op grond van de Wet Bodembescherming genomen, zowel voor als na een eventuele sanering. In die beschikkingen werden meestal gebruiksbeperkingen voor de verontreinigde locatie opgenomen. 

Wanneer deze beperkingen alleen inhouden dat er niet in de verontreiniging mag worden gegraven zonder toestemming van het bevoegd gezag, dan is de Omgevingswet van toepassing. 
Dit geldt ook voor verontreinigingen waarop geen beschikking is genomen, of als er alleen in een schone leeflaag gegraven moet worden.
Meer informatie over het melden van graven en saneren in deze verontreinigingen kunt u vinden op de site van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Er zijn ook verontreinigingen waar via een Wbb-beschikking meer of andere beperkingen gelden, zoals verbod gewasteelt, risico’s voor kinderen, leeflaag instandhouden, gesloten verharding handhaven, monitoring lucht of grondwater, geen grondwater onttrekken, etcetera. Bij saneren van deze verontreinigingsgevallen geldt het Overgangsrecht. Bij graafwerkzaamheden geldt hier ook het Overgangsrecht, mits ook echt in het verontreinigde deel wordt gegraven.
Alles over het melden van deze werkzaamheden vindt u op de pagina Aanpak van bodemverontreiniging.

Op onze bodemkaart kunt u zelf bekijken of uw werkzaamheden wel of niet in een verontreiniging plaatsvinden. Bij verontreinigingen die Wbb-beschikt zijn, kunt u in het aan te klikken document lezen wat de gebruiksbeperkingen zijn, en of de werkzaamheden dus wel of niet onder Overgangsrecht vallen: Bodeminformatie op de kaart.

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de vakgroep Bodem van de afdeling Erfgoed en Milieu: bodem@arnhem.nl.