Coehoorn

Coehoorn wordt een aantrekkelijke woonwijk waar veel ruimte is voor creatieve bedrijvigheid en cultuur. Het vernieuwde Coehoornpark is de centrale plek waar verschillende mensen en verschillende functies samenkomen.

Coehoorn creatieve wijk doet straks zijn naam eer aan als creatieve verbindingsroute tussen Museum Arnhem, ArtEZ en de binnenstad. Met meer voorzieningen, meer variatie en een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het eigen(wijze) stedelijke karakter van Coehoorn voor de toekomst geborgd.

Besluitvorming en gebiedsvisie

In juni 2018 is de motie Toekomst voor ondernemerschap in Coehoorn (pdf, 1,32MB) in de gemeenteraad aangenomen. Met de motie vraagt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders om samen op te trekken met Stichting Coehoorn Centraal als grote belanghebbende, bij ontwikkeling van Coehoorn tot creatieve wijk. De gezamenlijke gebiedsvisie (pdf, 5MB) is daarvan het resultaat.

Het college van B&W heeft op 31 maart voorgesteld om de toekomstige verkoop van een drietal panden aan de Bergstraat te betrekken bij de gebiedvisie voor Coehoorn-Oost. Het betreft de panden aan de Bergstraat 27, 29 en 31. Het doel is om deze panden te verkopen en de opbrengsten uit de verkoop te gebruiken voor de investeringen in de openbare ruimte zoals opgenomen in de visie voor Coehoorn. 

Het B&W voorstel moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Bestemmingsplan

Om de plannen te kunnen uitvoeren moet het bestemmingsplan voor Coehoorn worden gewijzigd. Dit is een procedure waarin ook zienswijzen kunnen worden gegeven en bezwaren kunnen worden gemaakt. Het bestemmingsplan is in te zien via de website ruimtelijkeplannen

Uitwerking met bewoners

De gebiedsvisie heeft verschillende onderdelen die in overleg met bewoners en gebruikers verder uitgewerkt worden:
 

Coehoorn Park

Het in 2013 geopende Stadspark Coehoorn ontwikkelde zich in korte tijd tot de centrale ontmoetingsplek in de wijk. In de nieuwe situatie straks, ligt het park op een andere plek, maar is nog steeds het centrale punt in de wijk. Landschapsbureau Le Far West gaat samen met bewoners het nieuwe park ontwerpen. 

Vanaf 30 januari is de kantine van Le Far West (Coehoornstraat 60) geopend. Wijkbewoners kunnen tijdens spreekuren in gesprek gaan over het Coehoorn Park.

plattegrond coehoorn park

Het park houdt in de nieuwe plannen een verbindende functie voor de wijk. Het stadspark blijft toegankelijk voor iedereen. Voor het beheer van het park kan bijvoorbeeld een parkcommissie worden opgericht van buurtbewoners, Stichting Coehoorn Centraal, team leefomgeving en een groenaannemer. 
 

Nieuwbouw in Coehoorn

De nieuwbouw van (voornamelijk) woningen in Coehoorn zorgt er voor dat de wijk levendig blijft. De nieuwbouw in Coehoorn zal aansluiten op het karakter en de soort bebouwing die er nu ook is. Samen met bewoners wordt naar de best passende vorm voor nieuwe gebouwen gezocht, zolang dit bij de uitgangspunten van de gebiedsvisie past en financieel oplevert wat in de grondexploitatie is opgenomen.

Onderzoeken

Vanwege de nieuwbouw moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarom worden er in het gebied verschillende onderzoeken gedaan, zoals:

  • Een archeologisch onderzoek;
  • Een bodemonderzoek;
  • En een geluidsonderzoek.

Ontwikkellocaties

plattegrond nieuwbouw coehoorn

In de gebiedsvisie voor Coehoorn staan drie verschillende ontwikkellocaties omschreven

Locatie 1 Coehoorn Centraal 

Locatie 2 Nieuwe Plein CPO

Locatie 3 Bergstraat - Nieuwe Plein
 

Verkeer en mobiliteit in Coehoorn

Het is belangrijk dat Coehoorn voor alle soorten verkeer bereikbaar is. Daarom is een mobiliteitsplan gemaakt voor de wijk. 

Advies verkeerssituatie

plattegrond verkeer en mobiliteit coehoorn

Op meerdere momenten is met bewoners gepraat over het mobiliteitsplan. Er werd onder andere gesproken over één van de uitgangspunten uit het plan, de afsluiting van de Coehoornstraat. Dit zorgt er immers voor dat Coehoorn Park haar totale omvang kan behouden en haar prominente rol voor de buurt kan behouden. 

Analyse verkeerssituatie

Met en door bewoners is er ook gesproken over de bereikbaarheid van de wijk Coehoorn. Duidelijk is dat er verschillende meningen zijn over het openstellen van de Bergstraat, zeker ten aanzien van de zorgen over sluipverkeer. Hierop heeft de gemeente in samenspraak met de werkgroep, het mobiliteitsplan laten opstellen om een analyse te maken van de totale verkeerssituatie. 

Openstellen Bergstraat

Op basis van deze analyse heeft de gemeente het standpunt dat het openstellen van de Bergstraat de bereikbaarheid van de wijk zal verbeteren. Het is hierbij de verwachting dat er niet veel sluipverkeer zal ontstaan doordat de situatie aan het Roermondsplein gewijzigd is. De gemeente bekijkt samen met de bewoners hoe en wanneer de openstelling uitgevoerd zal worden. 

Verbetering doorstroming

Voorts zullen de knelpunten in het mobiliteitsplan verder worden opgepakt in overleg met bewoners. Hierbij zullen we onder andere kijken naar de benodigde ingrepen voor de verbetering van de doorstroming van het Stationsplein en de kruisingen met de Coehoornstraat en de Bergstraat.