Coehoorn

Coehoorn wordt een aantrekkelijke woonwijk waar veel ruimte is voor creatieve bedrijvigheid en cultuur. Het vernieuwde Coehoornpark is de centrale plek waar verschillende mensen en verschillende functies samenkomen. Coehoorn creatieve wijk doet straks zijn naam eer aan als creatieve verbindingsroute tussen Museum Arnhem, ArtEZ en de binnenstad. Met meer voorzieningen, meer variatie en een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het eigen(wijze) stedelijke karakter van Coehoorn voor de toekomst geborgd.

Besluitvorming en gebiedsvisie

In juni 2018 is de motie Toekomst voor ondernemerschap in Coehoorn (pdf, 1,32MB) in de gemeenteraad aangenomen. Met de motie vraagt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders om samen op te trekken met Stichting Coehoorn Centraal als grote belanghebbende, bij ontwikkeling van Coehoorn tot creatieve wijk. De gezamenlijke gebiedsvisie (pdf, 5MB) is daarvan het resultaat.

Uitwerking met bewoners

De gebiedsvisie heeft verschillende onderdelen die in overleg met bewoners en gebruikers verder uitgewerkt worden:
 

Coehoorn Park

Het in 2013 geopende Stadspark Coehoorn ontwikkelde zich in korte tijd tot de centrale ontmoetingsplek in de wijk. In de nieuwe situatie straks, ligt het park op een andere plek, maar is nog steeds het centrale punt in de wijk. Landschapsbureau Le Far West gaat samen met bewoners het nieuwe park ontwerpen. Dit proces van co-creatie gaat eind december van start. 

plattegrond coehoorn park

Het park houdt in de nieuwe plannen een verbindende functie voor de wijk. Het stadspark blijft toegankelijk voor iedereen. Voor het beheer van het park kan bijvoorbeeld een parkcommissie worden opgericht van buurtbewoners, Stichting Coehoorn Centraal, team leefomgeving en een groenaannemer. 
 

Nieuwbouw in Coehoorn

De nieuwbouw van (voornamelijk) woningen in Coehoorn zorgt er voor dat de wijk levendig blijft. De nieuwbouw in Coehoorn zal aansluiten op het karakter en de soort bebouwing die er nu ook is. Samen met bewoners wordt naar de best passende vorm voor nieuwe gebouwen gezocht, zolang dit bij de uitgangspunten van de gebiedsvisie past en financieel oplevert wat in de grondexploitatie is opgenomen.

Onderzoeken

Vanwege de nieuwbouw moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarom worden er in het gebied verschillende onderzoeken gedaan, zoals:

  • Een archeologisch onderzoek;
  • Een bodemonderzoek;
  • En een geluidsonderzoek.

Ontwikkellocaties

plattegrond nieuwbouw coehoorn

In de gebiedsvisie voor Coehoorn staan drie verschillende ontwikkellocaties omschreven

Locatie 1 Coehoorn Centraal 

Locatie 2 Nieuwe Plein CPO

Locatie 3 Bergstraat - Nieuwe Plein
 

Verkeer en mobiliteit in Coehoorn

Het is belangrijk dat Coehoorn voor alle soorten verkeer bereikbaar is. Daarom is een mobiliteitsplan gemaakt voor de wijk. 

Advies verkeerssituatie

plattegrond verkeer en mobiliteit coehoorn

In het werkatelier verkeer&mobiliteit van 6 mei is afgesproken dat verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng de huidige en toekomstige situatie beoordeelt en daarover een advies aan de gemeente uitbrengt. Goudappel Coffeng heeft zelf nog 2 werkateliers met bewoners georganiseerd.