Coehoorn

Coehoorn wordt een aantrekkelijke woonwijk waar veel ruimte is voor creatieve bedrijvigheid en cultuur. Het vernieuwde Coehoornpark is de centrale plek waar verschillende mensen en verschillende functies samenkomen.

Coehoorn creatieve wijk doet straks zijn naam eer aan als creatieve verbindingsroute tussen Museum Arnhem, ArtEZ en de binnenstad. Met meer voorzieningen, meer variatie en een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het eigen(wijze) stedelijke karakter van Coehoorn voor de toekomst geborgd.

Stemmen ontwikkeling van Plot 3

Plot 3 is een ontwikkellocatie/bouwlocatie in Coehoorn tussen Bergstraat, Roermondsplein en de Du Soleilflat aan de Oude Kraan. Iedereen kan de plannen inzien en de online bewonersavond terugkijken. Direct omwonenden konden tot zondag 16 januari 2022 stemmen op de plannen. Dit voorjaar maken we de uitslag van de stemming bekend.

Besluitvorming en gebiedsvisie

In juni 2018 is de motie Toekomst voor ondernemerschap in Coehoorn (pdf, 1,32MB) in de gemeenteraad aangenomen. Met de motie vraagt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders om samen op te trekken met Stichting Coehoorn Centraal als grote belanghebbende, bij ontwikkeling van Coehoorn tot creatieve wijk. De gezamenlijke gebiedsvisie (pdf, 5MB) is daarvan het resultaat.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan heeft in 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft in januari 2021 het bestemmingsplan vastgesteld.

Uitwerking met bewoners

De gebiedsvisie heeft verschillende onderdelen die in overleg met bewoners en gebruikers verder uitgewerkt worden:
 

Coehoorn Park

Het in 2013 geopende Stadspark Coehoorn ontwikkelde zich in korte tijd tot de centrale ontmoetingsplek in de wijk. In de nieuwe situatie straks, ligt het park op een andere plek, maar is nog steeds het centrale punt in de wijk.Samen met bewoners ontwerpt landschapsbureau Le Far West het nieuwe park.

plattegrond coehoorn park

Het park houdt in de nieuwe plannen een verbindende functie voor de wijk. Het stadspark blijft toegankelijk voor iedereen. Voor het beheer van het park kan bijvoorbeeld een parkcommissie worden opgericht van buurtbewoners, Stichting Coehoorn Centraal, team leefomgeving en een groenaannemer. 

Het eerste structuurontwerp van het nieuw aan te leggen park is met de buurt besproken. In het vervolgontwerp worden de reacties van omwonenden meegenomen. Het doel is om tot een open wijkpark te komen in Coehoorn waar ruimte is voor groen midden in Arnhem. Tijdens de bouw van de verschillende panden wordt zoveel mogelijk geprobeerd (een deel van) het park open te houden. 

Bomen en struiken

Omdat het park straks een stukje opschuift, zijn we nu al bezig met het behouden van zoveel mogelijk bomen en struiken. 14 beeldbepalende bomen krijgen straks een plek in het toekomstige park. Door sloop- en bouwwerkzaamheden herplanten we de kleinere bomen en struiken die nu in het park staan. Een deel van het aanwezige groen zal de werkzaamheden of een verplanting niet overleven. Dit geldt bijvoorbeeld voor bomen die in bestaande (te slopen) muren zijn gegroeid of pal naast gebouwen staan. 

Deze bomen en struiken worden tijdens de sloop van de voormalige school gekapt. We compenseren 7 gekapte bomen met nieuwe bomen in of vlakbij Coehoorn Park. Dit gebeurt als het park haar definitieve inrichting krijgt. Een groenaannemer verplant zoveel mogelijk bomen en ander groen naar Presikhaaf. Daar hebben we een locatie voor een wijkspeel-klimaatbosje op het oog.

Nieuwbouw in Coehoorn

De nieuwbouw van (voornamelijk) woningen in Coehoorn zorgt er voor dat de wijk levendig blijft. De nieuwbouw in Coehoorn zal aansluiten op het karakter en de soort bebouwing die er nu ook is. Samen met bewoners wordt naar de best passende vorm voor nieuwe gebouwen gezocht, zolang dit bij de uitgangspunten van de gebiedsvisie past en financieel oplevert wat in de grondexploitatie is opgenomen.

Ontwikkellocaties

plattegrond nieuwbouw coehoorn

In de gebiedsvisie voor Coehoorn staan 3 verschillende ontwikkellocaties omschreven

Locatie 1 Coehoorn Centraal 

Locatie 2 Nieuwe Plein CPO

Locatie 3 Bergstraat - Nieuwe Plein
 

Verkeer en mobiliteit in Coehoorn

Het is belangrijk dat Coehoorn voor alle soorten verkeer bereikbaar is. Daarom is een mobiliteitsplan gemaakt voor de wijk. 

Advies verkeerssituatie

plattegrond verkeer en mobiliteit coehoorn

Op meerdere momenten is met bewoners gepraat over het mobiliteitsplan. Er werd onder andere gesproken over één van de uitgangspunten uit het plan, de afsluiting van de Coehoornstraat. Dit zorgt er immers voor dat Coehoorn Park haar totale omvang kan behouden en haar prominente rol voor de buurt kan behouden. 

Analyse verkeerssituatie

Met en door bewoners is er ook gesproken over de bereikbaarheid van de wijk Coehoorn. Duidelijk is dat er verschillende meningen zijn over het openstellen van de Bergstraat, zeker ten aanzien van de zorgen over sluipverkeer. Hierop heeft de gemeente in samenspraak met de werkgroep, het mobiliteitsplan laten opstellen om een analyse te maken van de totale verkeerssituatie. 

Openstellen Bergstraat

In september 2020 heeft de gemeenteraad besloten om geld vrij te maken voor de herinrichting van de Bergstraat. Ook is er toen een motie aangenomen waarin staat dat wijkvreemd verkeer van zuid naar noord niet mogelijk mag zijn in de Bergstraat. Dit wordt meegenomen in het ontwerp dat de gemeente samen in overleg met bewoners willen opstellen. 

Verbetering doorstroming

Voorts zullen de knelpunten in het mobiliteitsplan verder worden opgepakt in overleg met bewoners. Hierbij zullen we onder andere kijken naar de benodigde ingrepen voor de verbetering van de doorstroming van het Stationsplein en de kruisingen met de Coehoornstraat en de Bergstraat.