Coehoorn

Coehoorn wordt een aantrekkelijke woonwijk waar veel ruimte is voor creatieve bedrijvigheid en cultuur. Het vernieuwde Coehoornpark is de centrale plek waar verschillende mensen en verschillende functies samenkomen.

De inflatie, stijgende kosten van bouwmateriaal en een andere ontwikkelingen hebben allemaal invloed op het verloop van het project Coehoorn. Hierdoor is er vertraging bij verschillende onderdelen van het project ontstaan.

Creatieve wijk

Coehoorn creatieve wijk doet straks zijn naam eer aan als creatieve verbindingsroute tussen Museum Arnhem, ArtEZ en de binnenstad. Met meer voorzieningen, meer variatie en een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het eigen(wijze) stedelijke karakter van Coehoorn voor de toekomst geborgd.

Besluitvorming en gebiedsvisie

In juni 2018 is de motie Toekomst voor ondernemerschap in Coehoorn (pdf, 1,32MB) in de gemeenteraad aangenomen. Met de motie vraagt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders om samen op te trekken met Stichting Coehoorn Centraal als grote belanghebbende, bij ontwikkeling van Coehoorn tot creatieve wijk. De gezamenlijke gebiedsvisie (pdf, 5MB) is daarvan het resultaat.

Uitwerking met bewoners

De gebiedsvisie heeft verschillende onderdelen die in overleg met bewoners en gebruikers verder uitgewerkt worden:
 

Coehoorn Park

Het in 2013 geopende Stadspark Coehoorn ontwikkelde zich in korte tijd tot de centrale ontmoetingsplek in de wijk. In de nieuwe situatie straks, ligt het park op een andere plek, maar is nog steeds het centrale punt in de wijk. Samen met bewoners ontwerpt landschapsbureau Le Far West het nieuwe park.

plattegrond coehoorn park

Het park houdt in de nieuwe plannen een verbindende functie voor de wijk. Het stadspark blijft toegankelijk voor iedereen. Voor het beheer van het park kan bijvoorbeeld een parkcommissie worden opgericht van buurtbewoners, Stichting Coehoorn Centraal, team leefomgeving en een groenaannemer. 

Het eerste structuurontwerp van het nieuw aan te leggen park is met de buurt besproken. In het vervolgontwerp worden de reacties van omwonenden meegenomen. Het doel is om tot een open wijkpark te komen in Coehoorn waar ruimte is voor groen midden in Arnhem. Tijdens de bouw van de verschillende panden wordt zoveel mogelijk geprobeerd (een deel van) het park open te houden. 

Bomen en struiken

Omdat het park straks een stukje opschuift, proberen we zoveel mogelijk bomen en struiken te herplanten. 14 beeldbepalende bomen krijgen straks een plek in het toekomstige park. Een aantal kleinere bomen en struiken in het park zijn inmiddels herplant. 7 bomen worden vervangen door nieuwe bomen rondom Coehoorn Park. 

Nieuwbouw in Coehoorn

De nieuwbouw van (voornamelijk) woningen in Coehoorn zorgt er voor dat de wijk levendig blijft. De nieuwbouw in Coehoorn zal aansluiten op het karakter en de soort bebouwing die er nu ook is. Samen met bewoners wordt naar de best passende vorm voor nieuwe gebouwen gezocht, zolang dit bij de uitgangspunten van de gebiedsvisie past en financieel oplevert wat in de grondexploitatie is opgenomen. De uitvoering loopt samen met de ontwikkeling van de verschillende ontwikkellocaties.

Ontwikkellocaties

plattegrond nieuwbouw coehoorn

In de gebiedsvisie voor Coehoorn staan 3 verschillende ontwikkellocaties omschreven.

Locatie 1 Coehoorn Centraal 

Locatie 2 Nieuwe Plein CPO

Locatie 3 Bergstraat - Nieuwe Plein
 

Verkeer in Coehoorn

Het is belangrijk dat Coehoorn voor alle soorten verkeer bereikbaar is. Daarom is een mobiliteitsplan gemaakt voor de wijk. Uitvoering van de verkeersmaatregelen vindt plaats na de ontwikkeling van diverse ontwikkellocaties.

Advies verkeerssituatie

plattegrond verkeer en mobiliteit coehoorn

Op meerdere momenten is met bewoners gepraat over het mobiliteitsplan. Er werd onder andere gesproken over één van de uitgangspunten uit het plan, de afsluiting van de Coehoornstraat. Dit zorgt er immers voor dat Coehoorn Park haar totale omvang kan behouden en haar prominente rol voor de buurt kan behouden. 

Analyse verkeerssituatie

Met en door bewoners is er ook gesproken over de bereikbaarheid van de wijk Coehoorn. Duidelijk is dat er verschillende meningen zijn over het openstellen van de Bergstraat, zeker ten aanzien van de zorgen over sluipverkeer. Hierop heeft de gemeente in samenspraak met de werkgroep, het mobiliteitsplan laten opstellen om een analyse te maken van de totale verkeerssituatie. 

Groenere en toegankelijke Bergstraat

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin staat dat wijkvreemd verkeer van zuid naar noord niet mogelijk mag zijn in de Bergstraat. Dit is meegenomen in het ontwerp dat de gemeente samen in overleg met bewoners heeft opgesteld. De Bergstraat krijgt een groener karakter en wordt beter toegankelijk voor mensen met een beperking.