Meest gestelde vragen Handreiking ‘Betrek de buurt bij uw Bouwplan’

Geldt de handreiking ook voor plannen waarbij niet gebouwd wordt? Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een weg?

Ja, we hebben het over bouwplannen omdat dit het meeste voorkomt. Maar ook bij andere plannen waar een vergunning voor nodig is, kan deze handreiking gebruikt worden.

Hoe controleert de gemeente of mensen de handreiking eerlijk invullen? 

We verwachten niet dat het in het belang van een initiatiefnemer is om de meters laag in te vullen. Het is juist in zijn of haar belang om tot een participatietraject te komen dat past bij het voorgestelde plan. Het invullen van de verschillende meters moet ervoor zorgen dat nagedacht wordt over de gevolgen van een initiatief op verschillende onderdelen. Zo draagt het bij aan een juist gesprek tussen initiatiefnemer en gemeente over welke effecten er te verwachten zijn en welke participatievorm daarbij past. 

Een bouwplan heeft een score 4,5. Welk level van participatie doorloopt de initiatiefnemer dan?

Eigenlijk geldt vanaf score 4,5 level 3, maar ook bij een score 4 kan de initiatiefnemer er voor kiezen om een uitgebreider traject te doorlopen. Wettelijk kunnen we de vorm van participatie niet voorschrijven. Met de handreiking kunnen we echter wel richting geven en inspiratie bieden.

Moet de gemeente zich ook houden aan de handreiking?

Ja, deze handreiking is ook bedoeld voor medewerkers van de gemeente Arnhem om bij bouwprojecten of projecten in de openbare ruimte te gebruiken.

De handreiking heeft het over het betrekken van de buurt, maar moeten bij grote projecten niet ook mensen van andere wijken betrokken worden? 

Bij sommige projecten kan dat zeker het geval zijn. Maar de meeste plannen in de stad hebben vooral gevolgen op buurtniveau. Als het gaat om grote gebiedsontwikkelingen die vragen om een belangenafweging op stads- of stadsdeelniveau, dan maken we daarvoor vaak aparte gebiedsvisies. Bij het opstellen van deze gebiedsvisies betrekken we dan vaak niet alleen de buurt maar ook andere mensen uit de stad zoals bijvoorbeeld corporaties, maatschappelijk organisaties of marktpartijen.

Ik vind het lastig om de thermometers in te vullen, wie kan me daarbij helpen?

Als u moeite heeft met het invullen van de parameters helpt uw contactpersoon bij de gemeente u graag op weg. Onder contactpersoon verstaan we de persoon die uw aanspreekpunt is bij de behandeling van uw bouwplan. Dit kan een medewerker van de Omgevingsdienst Regio Arnhem zijn (ODRA) of een medewerker van de gemeente Arnhem zelf. Uw contactpersoon is altijd uw eerste contact en kan u doorverwijzen naar andere collega’s mocht dat nodig zijn.

Is de handreiking verplicht of vrijwillig?

Deze handreiking is vooral bedoeld als inspiratie, we kunnen iemand niet verplichten om de aanbevelingen in de handreiking op te volgen. Zeker niet als het gaat om plannen waar geen vergunning voor nodig is. Als het gaat om plannen die niet passen in het omgevingsplan kunnen we initiatiefnemers wel vragen aan te geven wie zij hebben betrokken, wat de participanten hebben ingebracht en wat er met deze inbreng gedaan is. De handreiking helpt de initiatiefnemer dan om de participatie zo te organiseren dat deze vragen beantwoord kunnen worden.

Ik heb de handreiking gevolgd maar de buurt is nog steeds tegen, krijg ik nu geen vergunning?

Een goed participatieproces is geen garantie voor steun van iedereen. Draagvlak in de buurt is dan ook geen graadmeter bij de beoordeling of u voldoende aan participatie heeft gedaan. Wel kijken we wie u heeft betrokken, wat de participanten hebben ingebracht en wat er met die inbreng gedaan is. Als u deze vragen kunt beantwoorden, verwachten we dat dit een goed beeld geeft over de kwaliteit van het gevoerde participatieproces. 

Wat is de rol van de handreiking bij bouwplannen waar geen vergunning voor nodig is? 

De handreiking richt zich vooral op (bouw)plannen waar een vergunning of planwijziging voor nodig is. Omdat we het belangrijk vinden dat omwonenden ook bij kleine ontwikkelingen zoals een dakkapel, uitbouw of een warmtepomp geïnformeerd worden, besteedt de handreiking ook aandacht aan deze categorie. Daarnaast gaat de handreiking in op de bouwfase na vergunningverlening door te verwijzen naar de Arnhemse regels voor communicatie bij bouw- en sloopprojecten zoals die te vinden zijn op de webpagina Bouwen en Verbouwen.

De buurt is enthousiast over mijn bouwplan maar nu is de gemeente op een aantal onderdelen niet akkoord. Hoe kan dat?

Bij het controleren van een vergunning kijken we niet alleen of de omgeving zich kan vinden in een bouwplan. We controleren ook of een plan past binnen het gemeentelijk beleid en wettelijke regels. Het is dan ook belangrijk dat u vooraf goed onderzoekt welke beleidskaders en wetgeving op uw bouwplan van toepassing zijn. Deze kaders kunt u dan ook meenemen in uw gesprek met de buurt. Uw contactpersoon helpt u graag op weg met het in beeld brengen van deze kaders.