Financiën

 • Begroting 2024

  De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten we in 2024 en in de jaren daarna willen gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

 • Jaarstukken

  Met de jaarstukken legt het College van B&W verantwoording af over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

 • Perspectiefnota

  In de Perspectiefnota 2022-2025 kijken we vooruit en richten we onze blik op de toekomst. Op Arnhem ná de coronacrisis. We werken stevig verder aan onze ambities om de stad groener, beter en gezonder te maken.

 • Informatie voor Derden

  Gemeenten moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dat gebeurt via het informatiesysteem ‘Informatie voor Derden (Iv3)’.

 • ANBI

  Arnhem heeft de ANBI-status (de fiscale positie van een Algemeen Nut Beogende Instelling). De fiscus vraagt ANBI-instellingen om onderstaande gegevens te publiceren.

 • Inkoop en aanbestedingen

  Op een goede manier inkopen en aanbesteden is voor ons van groot belang. We blijven de inkoop- en aanbestedingspraktijk verder professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.