Overige vergunningen en meldingen

Hier volgt een opsomming van besluiten, meldingen, ontheffingen en vergunningen die niet onder de omgevingsvergunning vallen, maar die wel voor u van belang kunnen zijn indien u gaat bouwen of verbouwen.

Bodemverontreiniging en bodemsanering

Als u bodemverontreiniging op uw terrein wilt aanpakken dan dient u dit op grond van de Wet Bodembescherming van te voren bij de gemeente te melden.

Gebruiksmelding

Op grond van het per 1 november 2008 in werking getreden Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, het zogenaamde gebruiksbesluit, dient u in sommige gevallen een gebruiksmelding te doen.

Geluidshinder, ontheffing

Wanneer u bij een bepaalde activiteit geluidshinder veroorzaakt, dient u een ontheffing geluidshinder aan te vragen.

Huisnummer, toekenning of wijziging

Voor het aanbrengen van een nieuw huisnummer is een besluit door het college van burgemeesters en wethouders nodig.

Kabels en leidingen, plaatsen in openbare grond

Voor het door NUTS- en Telecombedrijven aanleggen van kabels en leidingen in openbare grond van de gemeente Arnhem is een instemmingsbesluit / toestemming / vergunning nodig.

Lozing wet milieubeheer, ontheffing

Omdat de gemeente hecht aan doelmatig waterbeheer is voor de lozing van afvalstoffen op de riolering, zoals bronneringswater, een ontheffing lozing wet milieubeheer nodig.

Rioolaansluitmelding

Voor het aansluiten van het riool op de gemeentelijke riolering is sinds 1 januari 2010 geen rioolaansluitvergunning meer nodig. Wel is een rioolaansluitmelding verplicht.

Stralen of chemisch reinigen

Wilt u (bedrijfsmatig) een gebouw, een bouwwerk of een weg stralen of chemisch reinigen dan moet u daar altijd een melding van doen.