Nevenfuncties college

Lees meer over de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders.

Collegeleden vertegenwoordigen het stadsbestuur in diverse bestuurlijke gremia. Dit betreffen ambtshalve taken en vloeien over het algemeen voort uit de portefeuilles. Daarnaast kan het zijn dat wethouders niet-ambtshalve nevenfuncties vervullen. 

. Op basis van de portefeuilleverdeling is een begin gemaakt met een lijst van nevenfuncties van het college. Deze lijst moet nog aangevuld moet worden met:

  • Bestuurlijke functies binnen de regio die nog nader worden ingevuld
  • Eventuele lidmaatschappen commissies VNG
  • Niet-ambtshalve nevenfuncties

Van enkele in dit overzicht opgenomen functies moet nog een formele benoeming via de raad volgen. 
 

Burgemeester Ahmed Marcouch
Nevenfunctie Bezoldigd Uren per jaar
Voorzitter Adviescommissie Eremedaille voor Verdienste Politie Nee 6
Voorzitter Katalys Nee 10

Lid raad van toezicht Teylingereind

Onkostenvergoeding

10

Lid raad van toezicht Stichting Het Vergeten Kind

Nee

8

Vicevoorzitter raad van toezicht Stichting Nederlandse Dansdagen

Nee

10

Voorzitter Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Nee

10

Lid commissie Mijnals

Nee

8

Wethouder Cathelijne Bouwkamp
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar

Lid Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie namens de VNG

Ambtshalve

Nee

30

Lid DB Regionale overeenkomst levering en opwekken Duurzame Elektriciteit

Ambtshalve

Nee

20

Raad van Advies CASA

Ambtshalve

Nee

10

Voorzitter Stichting Ubuntu4all NL

Overig

Nee

10

Voorzitter werkregio Veluwerand inz Klimaatadaptatie

Ambtshalve

Nee

20

Wethouder Nermina Kundiċ
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar

Lid Economic board

Ambtshalve

Nee

10

Recreatieschap Overbetuwe

Ambtshalve

Nee

15

Bestuurlijk overleg Zuid/Veluwe/ Veluwe Alliantie

Ambtshalve

Nee

10

Lid Regionaal Portefeuillehouder overleg Onderwijs

Ambtshalve

Nee

20

Lid Bestuurscommissie Onderwijs MGR-SD

Ambtshalve

Nee

10

Wethouder Bob Roelofs
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar

Bestuurslid Gelders Arcadië

Ambtshalve

Nee

15

Lid AB en DB Gelders Archief

Ambtshalve

Nee

10

Lid regionale portefeuille overleg zorg

Ambtshalve

Nee

20

Lid BJ 42 (namens regio centraal Gelderland)

Ambtshalve

Nee

10

Wethouder Marco van der Wel
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar

Lid DB ODRA

Ambtshalve

Nee

20

Lid AB Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Ambtshalve

Nee

20

Lid BVO DRAN

Ambtshalve

Nee

40

Plv. lid AB-DB Modulaire Gemeenschappelijke Regeling-Sociaal Domein Midden Gelderland

Ambtshalve

Nee

 

Lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Zorg

Ambsthalve

Nee

20

Lid Bestuurscommissie Zorg MGR-SD

Ambtshalve

Nee

10

Lid Stuurgroep Samen aan Zet (Beschermd Wonen/Beschermd Thuis)

Ambtshalve

Nee

30

Lid Stuurgroep Taskforce Wachttijden GGZ

Ambtshalve

Nee

40

Lid Sector overstijgend regionaal samenwerkingstraject zorg

Ambtshalve

Nee

10

Lid Rivierklimaatpark IJsselpoort

Ambtshalve

Nee

10

Lid DB en AB Park Lingezegen

Ambtshalve

Nee

30

Wethouder Mark Lauriks
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar

Voorzitter Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland / Regionaal werkbedrijf Midden Gelderland

Ambsthalve

Nee

40

Lid Bestuurscommissie Participatie Modulair Gemeenschappelijke Regeling – Sociaal Domein

Ambtshalve

Nee

10

Lid Regionaal Portefeuillehouder overleg Participatie

Ambtshalve

Nee

10

Lid Bestuur Stichting Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk

Ambtshalve

Nee

10

Wethouder Paul Smeulders
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar

Lid algemeen en dagelijks bestuur MGR-SD

Ambtshalve

Nee

20

Lid VNG commissie Financiën

Ambtshalve

Nee

30

Wethouder Maurits van de Geijn
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar

Lid landelijk overleg GGD

Ambtshalve

Nee

16

Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid en Veilig thuis

Ambtshalve

Nee

40

AB + DB lid VGGM

Ambtshalve

Nee

15

AB lid Park Lingezegen

Ambtshalve

Nee

20

Bestuurder van de Connectie

Ambtshalve

Nee

50

Lid Algemeen Bestuur Gelders Archief

Ambtshalve

Nee

16

Lid VNG commissie Informatiesamenleving

Ambtshalve

Nee

32

Voorzitter Stichting Voorzieningenfonds gemeente Arnhem

Ambtshalve

Nee

1

Bestuurlijke Begeleidingscommissie Beter Bedrijfsvoeren VGGM

Ambtshalve

Nee

16

Bestuurlijk Opgaveteam Productieve Regio GMR

Ambtshalve

Nee

16